Käitumisreeglid Unibet Arenal

Kõigi Unibet Arena külastajate, töötajate ja ürituste korraldajate turvalisuse ning kultuurse keskkonna tagamiseks on Unibet Arena koostanud reeglid, mida peaksid järgima kõik, kes viibivad nii Arena siseruumides kui ka seda ümbritseval territooriumil. Ka üheainsa inimese ebakultuurne või ümbritsevale ohtlik käitumine võib viia häiretele ürituse toimumises või äärmisel juhul ka ürituse katkestamiseni ja kõigi inimeste evakueerimiseni. Seepärast palume kõigil eranditult järgida allpool toodud reegleid ning juhtida tähelepanu nende täitmise vajadusele ka teistel inimestel, kes neid reegleid kasvõi kogemata eiravad. Unibet Arena soovib kõigile turvalist ja kultuurset ürituste nautimist!

Mõisted:

 • Areen - Unibet Arena hoone koos selles asuvate ruumide, v.a. Areeni Administratsiooni kontor, ja hoone ümber asuvate välialadega.
 • Areeni administratsioon - Unibet Arena haldavas ettevõttes töötavad isikud.
 • Külastaja - Isik, kes viibib Areenil Ürituse külastamise eesmärgil.
 • Üritus - Areenil Korraldaja poolt läbiviidav äri-, spordi- meelelahutus- vm sündmus.
 • Ürituse Korraldaja - Füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab Üritust või kelle initsiatiivil see läbi viiakse.
 • Sisekord - Areenil viibivatele inimestele kehtiv reeglistik.


SISSEPÄÄS:

Unibet Arena on Külastajatele avatud vaid Ürituse ajal vastavalt Ürituse Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele. Ürituse Korraldajal on õigus kehtestada lisaks käesolevas Sisekorras esitatud tingimustele täiendavaid, vabalt valitud tingimusi oma Ürituse Külastajate sissepääsuks Unibet Arenale. Sellisteks tingimusteks võivad olla sissepääsu õigust kinnitava dokumendi olemasolu (pilet, kutse vms.), vanusepiirang jne.

TURVAKONTROLL:

Unibet Arena sissepääsus toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus teostada UnibetArenale sisenda soovivate isikute valduses olevate esemete (s.h. kottide, taskute jne. sisu) läbivaatust. Turvakontrollist keeldujaid Unibet Arenale ei lubata.

Keelatud esemed: Unibet Arenale ei lubata mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) siseneda alljärgnevate esemetega:

 • Professionaalsed foto-, video- ja helisalvestusseadmed (v.a. Ürituse Korraldaja poolt väljastatud üldise ja/või personaalse eriloa olemasolu korral);
 • Toiduained (s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid, k.a. vesi);
 • Narkootilised, pürotehnilised, kergsüttivad, mürgised, radioktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • Külm- ja tulirelvad;
 • Loomad ja linnud.

Unibet Arenal puudub kohustus keelatud esemete hoiulevõtuks.

KEELATUD TEGEVUSED:

Unibet Arenal on keelatud mistahes isikutel (s.h. Külastajatel) alljärgnevad tegevused:

 • Suitsetamine
 • Lahtise tule tekitamine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • Tugevas alkoholijoobes viibimine;
 • Käituda ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt;
 • Toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete (s.h. jookide) pakkumine, serveerimine ja müük;
 • Põhjendamatu tuletõrje häirenupu vajutamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja;
 • Lukustatud uste põhjendamatu kiirriivist avamine. Viimane põhjustab valehäire, millega kaasnevad trahvid kohustub maksma häire tekitaja.


LIIKUMINE UNIBET ARENAL:

Ürituse ajal on Unibet Arenal liikumine lubatud vaid juhul, kui sellega ei segata Ürituse toimumist ja/või teisi külastajaid. Unibet Arena administratsioonil ja Ürituse Korraldajal on õigus piirata Ürituse kestel isikute Unibet Arenale sisenemist, väljumist ja ringiliikumist. Samuti on Unibet Arena administratsioonil ja Ürituse Korraldajal õigus piirata Külastaja liikumist väljaspoole tasandit, kus asub tema koht Ürituse jälgimiseks (s.h. piletil fikseeritud või Ürituse Korraldaja poolt eelnevalt määratud koht).

PARKLA JA PARKIMINE:

Parklakasutamise tingimused Külastajatele määrab Unibet Arena administratsioon iga Ürituse raames eraldi. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võib parkla olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasuline.

RIIETEHOID:

Unibet Arenal on kuni 8 mobiilset riietehoiu punkti, mahutavusega kuni 4000 üleriiet. Sõltuvalt Ürituse eripärast ja mastaabist võivad riietehoiu punktid olla Külastajatele osaliselt või täielikult suletud ja/või tasulised. Viimasel juhul on tavapärane tasu suurus 2 EUR / üks üleriie. Unibet Arena administratsiooni partner riietehoiu teenuse osutamisel on TM Produktsiooni OÜ, kellel on õigus teha muudatusi tasu suuruses.

ÜLDINE:

 • Unibet Arena administratsioonil ja tema volitatud isikutel on õigus kontrollida käesoleva Sisekorra nõuetest kinnipidamist. Nimetatud nõuete eiramise korral on kontrolli teostajal õigus nõuete eiraja Unibet Arenalt välja saata, seejuures puudub nõuete eirajal õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel.
 • Unibet Arenal on videovalve.
 • Unibet Arena administratsioonil on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse Ürituse korralduslikest eripäradest.
 • Unibet Arena administratsioon ei vastuta valveta jäetud asjade eest. Ürituse järgselt leitud asju hoitakse administratsiooni kontoris 1 nädal alates Ürituse päevast.
 • Unibet Arena administratsioon ei vastuta ühegi mistahes Ürituse sisu või korraldusega seotud probleemi (s.h. muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste, Üritust puudutava, kuid eksitava info levitamise jne) eest. Kogu eeltoodud vastutuse kandjaks on üksnes Ürituse Korraldaja.


UNIBET ARENA, KINNITATUD 01.01.2023